Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON - 29.09.2020

Szanowni Państwo,

Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 29.09.2020 r. (wtorek) na godz. 12:00 Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON.

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej w Hotelu Sopot przy ul. Haffnera 88 w Sopocie.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON na dzień 29.09.2020 r. na godz. 12:30, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezes SPPON.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wskazanie protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu SPPON za okres od 01.01.2020 r. do 28.09.2020 r. oraz informacje na temat bieżącej działalności Zarządu.
 7. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa SPPON w kadencji 2021-2022.
 8. Przedstawienie programów wyborczych kandydatów na stanowisko Prezesa SPPON.
 9. Głosowanie nad wyborem Prezesa SPPON w kadencji 2021-2022.
 10. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 11. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 12. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 13. Głosowanie nad wyborem Rzecznika Dyscyplinarnego SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 14. Zgłaszanie kandydatur na trzech członków Komisji Rewizyjnej SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 15. Głosowanie nad wyborem trzech członków Komisji Rewizyjnej SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 16. Zgłaszanie kandydatur na pięciu członków Sądu Koleżeńskiego SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 17. Głosowanie nad wyborem pięciu członków Sądu Koleżeńskiego SPPON w kadencji 2021 – 2022.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Facebook