Polisa grupowa GOTHAER

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami z włączeniem:

  • rezygnacji z przysługującego Ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność
  • ochrony w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa regresu do tych osób

Do ubezpieczenia mogą przystępować:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność, będące członkami SPPON
  • wspólnicy spółek cywilnych, gdzie przynajmniej jeden z nich jest członkiem SPPON
  • właściciele biur, w których pracują członkowie SPPON (a więc także podmioty – spółki prawa handlowego) 

Do ubezpieczenia przystąpić można w dowolnym terminie w ciągu roku. Będzie ono wówczas obowiązywało od daty przystąpienia do 31 grudnia 2018. Składka zostanie obliczona proporcjonalnie co do ilości miesięcy pozostawania w mocy Ubezpieczenia.

Deklarację przystąpienia należy przesyłać do biura SPPON mailem (sppon@sppon.pl).

suma gwarancyjna składka roczna
25.000 EUR (minimalna) 180 PLN*
500.000 PLN 250 PLN*
1.000.000 PLN 550 PLN*
2.000.000 PLN 1400 PLN*

*Wysokość składki przy bezszkodowym przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia u dowolnego Ubezpieczyciela. W przypadku występowania szkód w okresie ostatnich lat, składka może ulec podwyższeniu.

Nr konta bankowego, na które należy wpłacić składkę ubezpieczeniową: 
mBank 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497

Facebook