Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Szkolenie 29.11.2018: Ochrona konkurencji w branży nieruchomości

 Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

Ochrona konkurencji w branży nieruchomości – jak zabezpieczyć swoje interesy przed nieuczciwym klientem i nieuczciwym konkurentem, jak kreatywnie wykorzystać tajemnicę przedsiębiorstwa i co można zrobić z „zeroprocentowcem”?

 

Termin: 29 listopada 2018r. (czwartek), godz. 9.00-16.00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/ 98, SALA F.028, budynek nr IV

 

Opis szkolenia

Wszędzie tam, gdzie działają przedsiębiorcy, pojawia się zjawisko konkurencji. Wraz z nasyceniem rynku potrafi przybierać ona nieuczciwe oblicze, któremu pośrednik powinien umieć przeciwdziałać.
Zagrożenia dla pośrednika w obrocie nieruchomościami płyną z kilku źródeł. Z jednej bowiem strony, nieuczciwej konkurencji dopuszczać mogą się inni pośrednicy działający na tym samym rynku. W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia takie jak kopiowanie treści ofert i fotografii, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat konkurencji, „podkupywanie” pracowników czy nakłanianie klientów by rozwiązali dotychczas już zawarte umowy z innymi pośrednikami. Mało znanym, a wymagającym poruszenia są kwestie praw autorskich do materiałów tworzonych przez pośredników i publikowanych przez nich, do naruszeń których notorycznie dochodzi. Powiemy wreszcie, jaki charakter mają umowy z wynagrodzeniem na poziomie 0% czy 1 zł i czy stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Zagrożeniem dla pośrednika może być jego pracownik. Koniecznym zatem jest omówienie zagadnień związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, ochroną jej zarówno w relacji prawnopracowniczej, jak i na gruncie relacji cywilnoprawnych, czy B2B, konstruowanie umów o zachowaniu poufności czy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia poufności, czy złamania zakazu konkurencji. Czynu nieuczciwej konkurencji dopuścić może się sam klient, próbując pominąć pośrednika.

W trakcie szkolenia ocenimy legalność takich działań i zachowań w kontekście obowiązującego stanu prawnego i wskażemy instrumenty ochrony interesów pośrednika.

Jakie korzyści płyną dla pośrednika z udziału w szkoleniu?
Po szkoleniu pośrednik nabędzie wiedzę dotyczącą zagrożeń, jakie płyną z rynku, zarówno od innych pośredników, pracowników oraz współpracowników, jak i klientów. Otrzyma instrumenty pozwalające zabezpieczyć swój interes, jak również dochodzić roszczeń w przypadku podejmowania przeciwko niemu czynów nieuczciwej konkurencji. Nauczy się kształtować postanowienia umów o pracę, współpracy, jak również umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, by minimalizować zagrożenia i zabezpieczyć swój interes.

Ramowy program
1. Wprowadzenie - na czym polega ochrona konkurencji i w jakim zakresie dotyczy rynku nieruchomości
2. Czym jest nieuczciwa konkurencja?
3. Rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji.
4. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
5. Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa pośrednika?
6. W jaki sposób może dojść do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
7. Czy „podkupienie pracownika” to czyn nieuczciwej konkurencji?
8. Nakłanianie klienta by rozwiązał umowę z innym pośrednikiem jako czyn nieuczciwej konkurencji.
9. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
10. Pracownik jako konkurent pośrednika.
11. Zakaz konkurencji w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.

 • Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 • Roszczenia pośrednika za złamanie zakazu konkurencji.
 • Jak kształtować karę umowną za złamanie zakazu konkurencji?

12. Jak przygotować umowę o zachowaniu poufności?
13. Stosowanie stawek „0%”, „1 zł” w umowach pośrednictwa, a czyn nieuczciwej konkurencji.
14. Praca dla klienta bez zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
15. Praca poniżej kosztów świadczenia usługi.
16. Stosowanie reklamy sprzecznej z przepisami prawa.
17. Zgłoszenie dłużnika do biura informacji gospodarczej i nieusunięcie informacji.
18. Odpowiedzialność cywilna za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji.

 • Jakie roszczenia przysługują pośrednikowi?
 • Jak udowodnić, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji?
 • Kto może wystąpić z roszczeniem?
 • Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji?

19. Odpowiedzialność karna

 • Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

20. Ochrona informacji poufnych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

 • Klient jako konkurent pośrednika
 • Czym jest informacja poufna?
 • Jak zastrzec poufność informacji?
 • Jak wykorzystać zastrzeżenie poufności w przypadku próby pominięcia pośrednika?
 • Jakie roszczenia przysługują pośrednikowi na wypadek ujawnienia przez klienta informacji poufnych?

21. Własność intelektualna na rynku nieruchomości

 • Czym jest utwór?
 • Autorskie prawo majątkowe i osobiste prawo majątkowe
 • Pośrednik w relacji z fotografem, projektantem wnętrz, home-stagerem – umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie
 • Kopiowanie fotografii i opisów nieruchomości przez innych pośredników.
 • Jak zabezpieczyć interes pośrednika przez roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich?

Szkolenie poprowadzi:

radca prawny PIOTR DOBROWOLSKI - od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.

Cena za udział w szkoleniu:

 • Członkowie SPPON i ich pracownicy/współpracownicy – 150,00 zł brutto,
 • Uczestnicy kursów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości – 180,00 zł brutto
 • pozostałe osoby – 210,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook